راست: DNA که دو رشته دارد. چپ: RNA که تک رشته‌ای است.

Return to article.