ریبوزوم با دریافت یک قطعه RNA، اسیدهای آمینه را مانند دانه‌های تسبیح نخ می‌کند تا یک پروتئین ساخته شود.

Return to article.