ریبوزوم با خواندن دستورالعمل ساخت، اسید آمینه‌ها را به صورت یک رشته مونتاژ می‌کند. رشته حاصل در خود پیچ خورده و یک ماشین مولکولی می‌سازد

Return to article.