یکی از دهانه‌هایی که آزاد شدن ناگهانی متان در سیبری ایجاد کرده است

Return to article.