نمودار ۲: وضعیت شاخص سخت‌گیری دولت در نیمه فرودین ۹۹

Return to article.