مسکن مهر، که تنها اسکلتی از کل طرح آن باقی مانده است.

Return to article.