منو
ترور عضو هیئت مذاکره انگلیس در اصفهان

ترور کنسول انگلیس

در جریان مذاکرات هیأت دولت با نمایندگان انگلیس در اصفهان در مورد اشغال بوشهر از طرف انگلستان، کنسول انگلستان ترور شده اما فقط از ناحیه دست دچار آسیب می‌شود.

گزارشگر روزنامه عصر جدید این ترور را به این دلیل که در زمان مذاکرات فی مابین دو دولت برای «تصویه امر بوشهر» اتفاق افتاده و می‌توانسته بر ادامه مذاکرات تأثیر منفی بگذارد نکوهش می‌کند.

در جریان اشغال بوشهر در طی جنگ اول جهانی قیام‌هایی به رهبری رئیس‌علی دلواری، خالو حسن بردخونی، شیخ حسین خان چاه کوتاهی و زایر خضر خان شکل گرفت که باعث عقب‌نشینی موقت نیروهای انگلستان شد. با کشته شدن بعضی از این رهبران و اسیر شدن خالو حسین این قیام‌ها سرکوب شد و بوشهر و مناطق اطراف در تصرف انگلستان قرار گرفت.

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page