منو

فارسی را پاس بداریم؟

سال‌های زیادی است که دولت ایران تلاش دارد کلمات وارداتی را فارسی‌سازی کند. سازمانی که اکنون متولی این امر در ایران است فرهنگستان زبان و ادب فارسی نام دارد. این سازمان وارث دو سازمان قدیمی‌تر یعنی فرهنگستان ایران (۱۳۱۴ تا ۱۳۳۳) و فرهنگستان زبان ایران (۱۳۴۷ تا ۱۳۶۰) است که به فعّالیت‌های مشابهی می‌پرداختند. هرچند در بعضی موارد پیشنهادات این نهاد مورد پذیرش مردم قرار گرفته و در زندگی روزمره کاربرد پیدا می‌کنند؛ در اغلب موارد این پیشنهادات از فراهم کردن سوژه مطبوعات آن هم برای مدتی کوتاه فراتر نمی‌روند.

از پیشنهادات فرهنگستان زبان ایران منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۸ فروردین ۱۳۵۷ کدام موارد در زندگی امروز ما مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page