مطالب با برچسب: "گرمایش زمین"

ریاضیِ به زبان ساده‌ ولی هولناکِ تغییرات اقلیمی

ریاضیِ به زبان ساده‌ ولی هولناکِ تغییرات اقلیمی

اگر تصویر شعله‌های آتش به بلندای یک ساختمان در منابع طبیعی در جنگل‌ها  و یا رقم فیش برق‌تان در ماه‌های تابستان هنوز شما را متقاعد نساخته، اینجا چند رقم روشن در موضوع تغییرات اقلیمی داریم. زمین به طور متناوب گرم‌ترین روزهای خود تجربه می‌کند.