مطالب با برچسب: "نظام سلامت"

اولویت سود بر سلامت

اولویت سود بر سلامت

پیامدهای فساد در نظام سلامت مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. غیر از پرداخت‌های غیررسمی (زیرمیزی) که در ایران شناخته شده است، نمونه دیگر فساد، پرداخت رشوه و حق حساب و فساد در تدارک دارو و سهامداری پزشکان در نظام سلامت است. بیمارستان‌های خصوصی هم به‌شدت غیرشفافند و هیچ اطلاعاتی نمی‌شود در آنها پیدا کرد.

خدمات‌ درمانی بیمار محور چیست؟

خدمات‌ درمانی بیمار محور چیست؟

خدمات بیمارمحور رویکرد نوینی در نظام پزشکی است که بر مبنای رابطه متقابل و برابر بیمار و پزشک بنا شده است. تحقیقات نشان می‌دهد این رویکرد باعث کوتاه شدن طول درمان، افزایش رضایت، کاهش خطای پزشکی، کاهش هزینه‌های بیمارستانی، و در مجموع بهبود وضعیت درمانی می‌شود.

از حاشیه به متن: سریالی که صدای همه را درآورد

از حاشیه به متن: سریالی که صدای همه را درآورد

جنجال‌های اخیر در مورد سریال تلویزیونی “در حاشیه” در ایران بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که چرا گروهی از مردم این کشور نگاه مثبتی به پزشکان ندارند و فکر می‌کنند این سریال حرف دل آنها را می‌زند. اما چرا چنین دیدگاهی در برخی از مردم شکل گرفته است؟