مطالب با برچسب: "سیلویا فدریچی"

بازتولید اجتماعی: در میانه‌ی دستمزد و امور اشتراکی

بازتولید اجتماعی: در میانه‌ی دستمزد و امور اشتراکی

پرسش اساسی این است که چگونه خودگرانی را گسترش دهیم، چگونه روابط همبستگی تازه‌ای شکل دهیم و چگونه بخشی از ثروتی که خود آفریده‌ایم را دوباره به کنترل خود در آوریم.

بحران بازتولید و پیدایش پرولتاریای «قانون‌شکن» جدید

بحران بازتولید و پیدایش پرولتاریای «قانون‌شکن» جدید

مسئولیت مستقیمی متوجه دولت است که در بسیاری موارد پرولتاریا را به بزهکاری وامی‌دارد. ما را مجبور می‌کنند برای بقا بزهکار شویم چرا که جلوی امرار معاش و دسترسی قانونی به بازتولید را چنان سخت گرفته‌اند که دیگر برای بخش بزرگی از جمعیت امکان‌پذیر نیست بدون دست‌زدن به کارهای غیرقانونی به حیات خود ادامه دهند: بدون فروش مواد مخدر، بدون روسپی‌گری، بدون مستمری جعلی.