مطالب با برچسب: "اقتصاد اروپا"

مهاجران چگونه به اقتصاد اروپا کمک می‌کنند؟

مهاجران چگونه به اقتصاد اروپا کمک می‌کنند؟

موضوعات مربوط به مهاجران و پناهنده‌ها در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این میان پیامدهای اقتصادی حضور آن‌ها بر جوامع و کشورهای مقصد از موارد مورد مناقشه است و سوءبرداشت‌های برآمده از این مسئله بر قوانین وضع شده در مورد مهاجران تأثیر بسزایی دارد. پیامدهای مثبت حضور آن‌ها بر اقتصاد اروپا چیست و  اروپا با این موضوع چه برخوردی داشته است؟