شهره شفیعی
 کارورزی، امتیاز و استثمار

 کارورزی، امتیاز و استثمار

با توجه به قرابت نسخه ایرانی طرح کارورزی با نسخه‌های مشابه جهانی‌اش و با نظر به منطق مشترک آن در جغرافیای جهانگستر نظام سرمایه نمونه‌ای از واکنش‌های جهانی به آن در اینجا مطرح می‌شود. راس پرلین، نویسنده و زبان‌شناس آمریکایی، در این گفتگو علاوه بر توضیح چگونگی استثمار کارورزان، توضیح می‌دهد که رانت و امتیاز از خلال چه مکانیسم‌هایی در خود گروه کارورزان نابرابری و بهره‌کشی را بازتولید می‌کند.