ثمینا رستگاری
فراخواندنِ مردم عوام‌فریبی نیست

فراخواندنِ مردم عوام‌فریبی نیست

نام‌گذاری رویکرد رقبای شدیدا محافظه‌کار حسن روحانی به پوپولیسم چقدر صحیح است؟ برای بررسی این موضوع در میدان مصاحبه‌ای نسبتا قدیمی را بازنشر کرده‌ایم که در آن مراد ثقفی در گفتگو با ثمینا رستگاری درباره مفهوم پوپولیسم و کاربست‌های آن در فضای سیاسی ایران صحبت می‌کند.