مزدک دانشور
طب حاشیه و جهانی بدون ترس

طب حاشیه و جهانی بدون ترس

چرا هنوز افرادی پیدا می‌شوند که شیوه‌های درمانی جدید را ترک می‌کنند تا ماهی‌‌درمانی، زالودرمانی، زنبور‌درمانی، چاکرا‌درمانی، خام‌گیاه‌خواری و دیگر شیوه‌های شبه‌علمی را برای بیماری‌های سخت و مزمن به کار گیرند؟ در انسان‌شناسی پزشکی بر سه رهیافت زیر تأکید بیشتری می‌شود: تصور پیشامدرن از بدن، ناتوانی پزشکی مدرن در غلبه بر بیماری‌های سخت و ناتوان‌کننده و در آخر سرمایه‌زدگی و ازخودبیگانگی پزشکی مدرن.

نابرابری و سلامت

نابرابری و سلامت

وضعیت شغلی و موقعیت طبقاتی انسان‌ها بر وضعیت سلامت آن‌ها اثر گذار است. مزدک دانشور با بررسی برخی پژوهش‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که چطور وضعیت شغلی و جایگاه افراد در فرایند تولید اجتماعی بر وضعیت سلامت و طول عمر افراد موثر است.

سلامت سوسیالیستی در مناظره با نئولیبرالیسم

سلامت سوسیالیستی در مناظره با نئولیبرالیسم

در ایران و در حالی‌که نولیبرال‌ترین وزیر بهداشت بر اریکه‌ی وزارت تکیه زده است، سخن از واگذاری کارها به بخش خصوصی می‌رود. نباید فراموش کرد که این حرکت به سمت بخش خصوصی در حدود بیست سالی است که شروع شده است. از تبدیل بخش‌های درمانی به «کلینیک ویژه» در ساعات غیر اداری گرفته تا طرح «محب» در این روزها، همه و همه در راستای کاهش خدمت‌رسانی دولت بوده است.