لیلا حسین‌زاده
معنای کارورزی برای دانشجویان چیست؟

معنای کارورزی برای دانشجویان چیست؟

در طرح کارورزی با مثلثی روبروییم که بر سه ضلع «عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌ها و وظایف خویش»، «تغییر سازوکارها و کالبد دانشگاه و محیط کار به‌نحوی که منطبق بر بازار کاری سیال، متکی بر اپراتوری و کارگری شناختی باشد» و «تعویق بحران ضمن تعمیق آن و در عین حال مطیع سازی نیروی کار» سوار است تا فضای سیاسی و اقتصادی را در انطباق با نئولیبرالیسم شکل دهد.