کوان هریس
ناآرامی‌های کارگری چگونه اعتراضات سراسری را هشدار می‌داد؟

ناآرامی‌های کارگری چگونه اعتراضات سراسری را هشدار می‌داد؟

اعتراضات اخیر ایران را به طیف متنوعی از نارضایتی‌ها نسبت داده‌اند اما علاوه بر چنین نارضایتی‌هایی، تجمعات و تظاهرات معلمان، کارگران، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌های جامعه‌ی مدنی نیز زمینه‌سازانِ کمتر دیده‌شده‌ این اعتراضات بودند.