برانکو مارکتیچ
سوسیالیسم و کاپیتالیسم در برابر طوفان؛ تجربه‌ی کوبا و آمریکا

سوسیالیسم و کاپیتالیسم در برابر طوفان؛ تجربه‌ی کوبا و آمریکا

در شرایطی که تغییرات اقلیمی باعث شده مناطق مختلف جهان درگیر طوفان‌های کم سابقه یا شدیدتر از قبل شوند، برای مثال در ایران که هر سال چندین نفر در اثر سیل جان خود را از دست می‌دهند، الگوی کوبا می‌تواند راه‌هایی پیش پای جوامع مختلف بگذارد که از میزان تلفات انسانی کم کنند.