آنتونیو نگری
یک تجربه مارکسیستی از فوکو

یک تجربه مارکسیستی از فوکو

زندگی همواره سیاسی و اجتماعی است. در فوکو، عالی‌ترین بیان این هستی، غوطه‌ور در یک هستی‌شناسی جدید از حال حاضر است: یک هستی مشترک؛ جایی که وابستگی‌های دوجانبه و چندجانبه افراد منفرد تنها زمینه‌ای را خلق می‌کند که در آن می‌توانیم مسئله شناخت را طرح و حقیقت را جست‌وجو کنیم.

مهم «شدنِ انقلابی» است

مهم «شدنِ انقلابی» است

تأمل در باب سیاست و نقد نهادهای مستقر دو مضمون اصلی تفکر دلوز هستند. ژیل دلوز در این مصاحبه به بیان این مطلب می‌پردازد که چرا به سیاست پرداخته و سیاست چه اهمیتی در اندیشۀ او دارد. دلوز تأمل در باب قانون و دانش نظری حقوق را محمل گذارش به سیاست معرفی می‌کند. اما حرکت از قانون به سیاست نیازمند حرکتی جمعی است و زمانی می‌توان دل به این حرکت جمعی بست که تمایز تاریخ با شدن/رویداد را دریابیم. باید دریابیم که سرانجامِ تاریخی انقلاب‌ها مهم نیست، مهم «شدنِ انقلابی» است و این امید تنها راه برای ایستادن در برابر امر برنتافتنی است.